Terms and Conditions

Last updated: August 5, 2018

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://bs-web.com website (the “Service”) operated by bs-web (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by bs-web.

bs-web has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that bs-web shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Lithuania without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 15 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 rugpjūčio 5 d

Prašome atidžiai perskaityti šias Naudojimo sąlygas (“Sąlygos”, “Naudojimo sąlygos”) prieš naudodami “bs-web” (“us”, “we”) https://bs-web.com svetainę (“Paslaugą”) , arba “mūsų”).

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir jo naudojimas yra sąlygojamas jūsų sutikimo ir šių nuostatų laikymosi. Šios sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga.

Prisijunkdami prie Paslaugos ar naudodami šią paslaugą, sutinkate laikytis šių sąlygų. Jei nesutinkate su bet kuria terminų dalimi, negalėsite naudotis Paslauga.

NUORODOS Į KITUS WEB SITES
Mūsų paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines ar paslaugas, kurios nėra bs-web valdomos ar kontroliuojamos.

bs-web nekontroliuoja ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad bs-web nebus tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingas už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė arba naudojantis bet kokiu turiniu, prekėmis ar paslaugomis ar naudojimusi jomis arba per tokias interneto svetaines ar paslaugas.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų, kurias lankotės, nuostatas ir nuostatas bei privatumo politiką.

NUTRAUKIMAS
Mes galime nutraukti ar sustabdyti prieigą prie mūsų Paslaugos nedelsdami, be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės, dėl kokių nors priežasčių, įskaitant, be apribojimų, jei pažeidėte šias sąlygas.

Visos Sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turėtų išlikti nutraukus sutartį, išlieka dėl sutarties nutraukimo, įskaitant, be apribojimų, nuosavybės nuostatas, išlygas dėl garantijos, atlyginimą ir atsakomybės apribojimus.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
Šios Sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus neatsižvelgiant į jos įstatymų kolizijos nuostatas.

Mūsų nesugebėjimas įgyvendinti šių Taisyklių teises ar nuostatas nebus laikomas atsisakymu nuo šių teisių. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata yra pripažįstama negaliojančia arba teismas neįgyvendina, likusios šių Sąlygų nuostatos išliks galioti. Šios Sąlygos sudaro visą mūsų tarpusavio susitarimą dėl mūsų Paslaugos, pakeičia ir pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus, kuriuos galime turėti tarp mūsų dėl Paslaugos.

POKYČIAI
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra pakeisti ar pakeisti šias sąlygas bet kuriuo metu. Jei peržiūra yra reikšminga, mes stengsimės apie tai pranešti likus ne mažiau kaip 15 dienų prieš įsigaliojant naujoms sąlygoms. Kas yra esminis pokytis, bus nustatytas mūsų nuožiūra.

Tęsdami prieigą prie mūsų Paslaugų ar pasinaudoję jais, kai šie pakeitimai įsigalios, jūs sutinkate laikytis pakeistų terminų. Jei nesutinkate su naujais terminais, nustokite naudotis paslauga.

SUSISIEKITE SU MUMIS
Jei turite klausimų apie šias sąlygas, susisiekite su mumis.